Monday, November 16, 2015

Autumn in Kyoto

Otagi Nenbutsu-ji, Arashiyama, Kyoto. Nov. 2015.

No comments: